نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) || 10031459100


اداره اوزان و مقياسها

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

اداره هزینه دریافت نمی نماید. هزینه دریافتی توسط شرکت های بازرسی بر اساس تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد می باشد.

مدارک مورد نیاز در سامانه اندازه شناسی قانونی http://nmci.isiri.gov.ir/Forms/UserInterface/Default.aspx مشخص شده است
چگونگی شناسایی باسکول ثابت همکف استاندارد:

بر اساس بازرسی های انجام شده گواهی آزمون دوره ای بر اساس استاندارد 10274 برای مالک صادر می گردد

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/