صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال || 10031457112


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

هزینه طبق مصوبه شورای عالی استاندارد پرداخت می شود

شروع
درخواست واحد تولیدی برای دریافت نشان حلال
اعزام تیم بازرسی با واحد تولیدی
تعیین کارشناس اسلامی و اعضای بازرسی از واحد تولیدی توسط اداره کل
تکمیل چک لیست بازرسی توسط بازرس
اعلام نواقص به واحد تولیدی
رفع عدم انطباق توسط واحد تولیدی
ارسال مستندات رفع عدم انطباق
بررسی رفع عدم انطباق
تکمیل مجدد چک لیست
بررسی انجام سایر الزامات از جمله مفاصاحساب و ...
برگزاری کمیته علائم
صدور نشان حلال
پایان

اظهاریه انطباق حلیت محصول
 تعهدنامه انطباق حلیت فرآورده
 فرم مشخصات محصول
 اطلاعات واحد تولیدی و شرح فرآیند.


 

1- آیا پروانه استاندارد نشان حلال تشویقی است یا اجباری؟

تشویقی

2- مراحل اخذ نشان حلال چگونه  است؟

مدیر عامل واحد تولیدی با تکمیل فرم با عنوان «درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حلال» درخواست خود را به اداره کل اعلام می‌نماید.

همراه با درخواست، مدارک مورد نیاز که در صفحه دوم فرم مذکور ذکر شده است نیز باید تهیه شود. فرم‌های «پرسشنامه اطلاعات فنی»، «اظهاریه انطباق محصول»، «تعهدنامه انطباق حلیت محصول»، «اطلاعات واحد تولیدی به زبان فارسی» و «فرم مشخصات محصول» نیز باید تکمیل شده و به کارشناس بخش حلال اداره کل تحویل گردد تا پس از بررسی، رفع اشکالات و تأییدیه ایشان، نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه سینا اقدام گردد. پس از بررسی اولیه توسط کارشناسان سازمان ملی استاندارد نسبت به بازدید از واحد تولیدی همراه با کارشناس امور اسلامی حلال اقدام می‌گردد. پس از رفع نواقص و برگزاری جلسه کمیته علائم و موافقت اعضای کمیته، دریافت پروانه حلال امکانپذیر خواهد بود.

3- زمان لازم برای دریافت نشان حلال چقدر می‌باشد؟

پس از تکمیل مدارک مطابق فرم‌های مربوط به اخذ نشان حلال و بازدید کارشناس امور اسلامی و برطرف نمودن تمامی موارد، در بازه زمانی حدوداً یک ماهه تعیین تکلیف خواهد شد.

4- نحوه اعطای نشان حلال چگونه است؟

برای هر فرآورده دارای استاندارد ملی، به صورت مجزا بررسی و صادر می‌شود.


https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/