نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG || 10031457107


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

اداره هزینه ای دریافت نمی نماید و دریافت هزینه توسط شرکتهای بازرسی مطابق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد انجام می شود

شروع
ثبت درخواست بازرسی توسط مالک جایگاه
رویت درخواست توسط اداره کل و تایید درخواست
دریافت درخواست بازرسی توسط شرکت بازرسی
تعیین بازرسین و اعلام زمان بازرسی به مالک جایگاه
دریافت زمان بازرسی (مالک جایگاه)
معرفی به اداره کل
معرفی جهت قطع انشعاب
تکمیل فرمها و چک لیستهای بازرسی  جایگاه ومخازن
دریافت عدم انطباقها
انتخاب تعمیرکار مجاز و ارجاع نواقص توسط مالک جایگاه
معرفی به اداره کل
دریافت نواقص توسط تامین کننده های شرکتهای مجاز جهت اصلاح
رفع نواقص توسط تامین کنندگان /شرکتهای مجاز
دریافت رفع نواقص و اعلام درخواست بازرسی به شرکت توسط مالک جایگاه
عدم رفع نقص در بازه 6 ماهه
ارائه گزارش و صدور گواهی
صدور/تمدید تاییدیه بازرسی
دریافت تایید به بازرسی
دریافت تایید به بازرسی
دریافت تایید به بازرسی
پایان

ا توجه به الكترونيكی بودن درخواست خدمت ، موارد مورد نياز در سامانه https://cng.isiri.gov.ir/mainpage.php مشخص گردیده است.
کدملی و شماره تلفن همراه صاحب جایگاه جهت ثبت نام در سامانه