نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار || 10031457106


اداره اندازه شناسي و اوزان ومقياس ها

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

هزینه طبق مصوبه شورای عالی استاندارد پرداخت می شود

شروع
تعیین زمانبندی توسط اداره کل جهت بازرسی
ارسال نمونه به شرکت بازرسی
رویت نمونه توسط شرکت بازرسی
تکمیل فرم اولیه و نهایی توسط شرکت بازرسی
تایید نهایی نتیجه بازرسی توسط شرکت بازرسی و ارسال به اداره کل
ارسال کار به آزمایشگاه
تایید نهایی نتیجه و ارسال به دبیرکمیته علائم
اعزام به محل و آزمون در محل توسط آزمایشگاه همکار
ثبت نتایج آزمون توسط آزمایشگاه همکار و ارسال به اداره کل
رویت نتیجه توسط اداره کل
اعلام به واحد تولیدی
دعوت از اعضا و تشکیل کمیته علائم
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای دیگ بخار
پایان
احراز هویت برخط از سازمان ثبت احوال و سازمالن تنظیم مقررات رادیویی

عنوان فایل
مدارک لازم جهت صدورپروانه
- فلوچارت صدور پروانه
مدارک لازم جهت تمديد
 - پرسشنامه اطلاعات فني
  - درخواست اوليه