نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي || 10031457105


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

مبلغ بر اساس تعرفه هاي مصوب سازمان ملي استاندارد محاسبه و توسط شرکت بازرسي دريافت مي گردد

شروع
ثبت درخواست متقاضی
بررسی مدارک توسط اداره کل و تخصیص کدمحل و ثبت وسایل بهره بردار/تولیدکننده/واردکننده
ارسال درخواست بازرسی توسط متقاضی برای تجهیزات مورد نظر
انتخاب شرکت بازرسی متناسب با نوع تجهیزات و نوع درخواست ارسالی توسط متقاضی
ارجاع کار به شرکت بازرسی به صورت تصادفی
انجام بازرسی توسط شرکت بازرسی و ارسال به اداره کل
اعلام به متقاضی جهت رفع نواقص
ارسال مجدد به شرکت بازرسی
بازرسی مجدد از موارد عدم انطباق
صدور مجوز توسط شرکت بازرسی
صدور تاییدیه بازرسی و ارسال به اداره کل
بررسی تاییدیه بازرسی و صدور مجوز بهره برداری یکساله
پایان

ا توجه به الكترونيكی بودن درخواست خدمت ، موارد مورد نياز در سامانه https://isad.isiri.gov.ir/mainpage.php مشخص گردیده است.

نامه از شهرداری جهت معرفی بهره بردار در سامانه شهربازی و اختصاص کاربری و رمز


مبلغ و نحوه دریافت هزینه بازرسی چگونه است؟

مبلغ بر اساس تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد محاسبه و توسط شرکت بازرسشی دریافت می گردد.

آیا امکان تغییر شرکت بازرسی در سامانه وجود دارد؟

خیر-به صورت اتوماتیک و تصادفی است


https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/