نظارت بر ايمني آسانسور || 10031457104


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

سبک ارائه خدمت

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

شركت بازرسی هزينه های دريافت خدمت را براساس تعرفه های اعالم شده سازمان ملی استاندارد موجود در سامانه بازرسی آاسانسور، دريافت و صورتحساب را با جزئیات صادر وتحويل متقاضی می نمايد.

شروع
ثبت مدارک و مشخصات آسانسور توسط متقاضی
توزیع سیستماتیک بازرسیها توسط سامانه
برنامه ریزی بازدید آسانسور توسط شرکت بازرسی
شروع
ثبت مدارک و مشخصات مالک آسانسور در اداره کل استان
توزیع سیستماتیک بازرسی‌ها توسط سامانه
انجام بازرسی و ثبت اطلاعات در سامانه توسط شرکت بازرسی
رفع نواقص توسط متقاضی
اعلام دلایل به متقاضی و رفع نواقص توسط متقاضی
بررسی نتایج بازرسی‌ها توسط مدیر فنی شرکت بازرسی
نتایج بازرسی تایید نمیگردد
صدور گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور
پیامک به متقاضی و تحویل گواهینامه به فروشنده
دریافت نتیجه بازرسی در اداره کل
اعلام دلایل و نواقص به شرکت بازرسی
بررسی نتایجه بازرسی توسط مدیر فنی شرکت بازرسی
صدور و امضای تاییدیه توسط اداره کل
ثبت شماره گواهی آسانسور توسط دبیرخانه
تحویل و اطلاع رسانی به متقاضی
پایان

با توجه به الکترونیکی بودن خدمت ، موارد مورد نیاز در سامانه https://lift.isiri.gov.ir/ مشخص گردیده است


https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/