نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل || 10031457103


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

اداره كل استاندارد استان براي اين خدمت هزينه اي دريافت نمي كند.

شروع
تعیین بازرسی های ادواری توسط کارشناس اداره کل
ارسال نمونه به شرکت بازرسی
بازرسی و نمونه برداری توسط شرکت بازرسی
ثبت چک لیست بازرسی و تکمیل فرم نمونه برداری توسط شرکت بازرسی و نمونه برداری
ارسال نمونه به اداره کل
ارسال نمونه توسط اداره کل به آزمایشگاه
ارسال نمونه به اداره کل
اعلام وصول نمونه توسط آزمایشگاه
انجام آزمون و تایید نهایی نتیجه آزمون
ارسال نتیجه به اداره کل
رویت نتیجه آزمون توسط اداره کل
تایید نتیجه توسط اداره کل استان
پایان
ارسال نتیجه به اداره کل جهت اصلاح مجدد

از آنجا كه اين خدمت جزء وظايف ذاتي سازمان ملي استاندارد بوده و به صورت نظارتي انجام مي شود، مدركي مورد نياز نمي باشد.