تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد || 10031457102


اداره نظارت بر اجراي استاندارد

الكترونيكي

حاكميتي

متغیر(متناسب با حجم خدمت)

اداره كل استاندارد استان براي اين خدمت هزينه اي دريافت نمي كند.

شروع
بررسی شرایط تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط اداره کل استان
تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی توسط کارشناس اداره کل
بررسی مدارک تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط کارشناس مسئول اداره کل
ارسال پرونده به دبیر کمیته علائم
بررسی پرونده توسط دبیرکمیته علائم
دعوت از اعضای کمیته علائم
تشکیل کمیته علائم
تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد و اطلاع رسانی به واحد تولیدی
ارسال مجدد پرونده به کارشناس
پایان
احراز هویت برخط از سازمان ثبت احوال و سازمالن تنظیم مقررات رادیویی

1 .تقاضای تعليق پروانه از طرف واحدهای مرتبط ) فلزی ، غير فلزی و تایيد صالحيت( بر اساس مشاهده مشكالت مربوط به عدم نمونه برداری ، مشكالت مربوط به بازرسی و یا نداشتن سيستم کنترل کيفيت

2.کسب امتياز منفی مطابق با دستورالعمل تذکر ،اخطار ،ابطال و تعليق پروانه به علت عدم تداوم کيفيت 50/119/د و نامه سازمان ملی استاندارد به شماره 39859 مورخ 98/02/22

3 .عدم برقراری و یا تعليق برخی از شرایط مربوط به صدور پروانه (تعليق پروانه بهره برداری و یا پروانه ساخت واحد)

4 .عدم تسویه حساب مالی در پایان هر سال در دروه اعتبار پروانه علی رغم اطلاع رسانی


حداکثر مهلت داده شده جهت رفع تعلیق پروانه:90 روز از تاریخ ابلاغ تعلیق و در مورد محصولات خاص که رفع نقص آنها ظرف مدت 90 روز از تاریخ تعلیق امکان پذیر نمی باشد، با اجماع نظر اعضای کمیته علائم تعلیق پروانه زملن تقص ها حداکثر تا دو برابر قابل افزایش است

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/