تدوين استانداردهاي ملي || 10031455100


اداره هماهنگي امور تدوين

الكترونيكي

G2G/G2B/G2c

حاكميتي

هزینه طبق مصوبه شورای عالی استاندارد پرداخت می شود

ثبت پیشنهاد تدوین در سامانه

بررسی توسط رابط

بررسی توسط کارشناس

عودت به پیشنهاد دهنده جهت اصلاح

اصلاح توسط پیشنهاد دهنده

طرح در کمیته برنامه ریزی

ثبت عدم تصویب کارشناس در سامانه جهت اطلاع دبیر

ثبت تصویب کارشناس در سامانه جهت اطلاع دبیر

اعلام مصوبات کمیته برنامه ریزی به اداره کل توسعه منابع انسانی

برگزاری کمسیون اولیه

برگزاری کمسیون فنی

برگزاری کمسیون نهایی

ارسال پیش نویس توسط دبیر به ویراستار و اعمال اصلاحات

ارسال مدارک جهت طرح در کمیته ملی

عودت مدارک جهت اصلاح

برگزاری کمیته ملی

انجام اصلاحات مصوب در کمیته ملی

عودت مدارک جهت اصلاح

اخذ شماره ملی و استقرار بر پرتال سازمان

تشکیل کمسیون فنی و اعمال اصلاحات

عودت مدارک جهت اصلاح

برگزاری مجدد کمیته ملی


1-پیشنهاد ثبت شده در سامانه2-اصل صورتجلسات کمیسیون اولیه، فنی و نهایی3-اصل کارنامه کهتوسط ویراستار و دبیر امضاء شده است4-متن پیش نویس استاندارد که توسط ویراستار اصلاح و تایید شده است5-متن پیش نویس استاندارد نهایی اصلاح شده6-ارایه نسخه انگلیسی هدف و دامنه کاربرد7-اسامی مدعوین پیشنهادی طبق فرم"فهرست مدعوین پیشنهادی دبیر جهت شرکت دراجلاسیه کمیته ملی"8-CDحاوی فایل پیش نویس استاندارد ملی، منبع و نسخه انگلیسی هدف و دامنه کاربرد9-پیشنهادات شرکتها، ادارات یا افراد خاصی که توسط کمیته برنامهریزی اعلام شده است10-اسنادومدارك مربوط به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون اولیه،فنی ونهایی براساس تعرفها بلاغ

 


قوانین و مقررات : پیوست


 

1 از کجا بدانم موضوع پیشنهادی من در دست تدوین نمی باشد؟ فهرست استانداردهای ملی در دست تدوین از منوی جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی در صفحه اول سامانه قابل بررسی است

. 2 شرایط دبیر تدوین استاندارد ملی چیست ؟ - دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته تخصصی مربوط - گذراندن دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ملی ایران شماره 5 - 33 /ر / گذراندن دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی >>فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران << به شماره 102 - مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد ملی

3 اولویت های تدوین استانداردهای ملی در سال جاری چیست؟ هرسال اولویت های مربوطه در صفحه اول سامانه بروزرسانی می شود

4 آیا واژه نامه های تخصص جهت تدوین استاندارد وجود دارد؟ لینک واژه نامه های تخصصی در صفحه اول سامانه به آدرس جستجوگر منابع واژه نامه تدوین استانداردهای ملی در دسترس است

. 5 مدت اعتبار گواهی تایید چند سال است؟ مدت اعتبار گواهی تایید سه سال بوده و حداقل دو ماه قبل از اتمام، باید تقاضای تمدید اشخاص حقوقی به همراه مدارک وگزارش عملكردبه دفتر تدوین ارسال شود

. 6 آیا باید جهت انجام خدمات ثبت نام هزینه ای پرداخت شود ؟ جهت انجام خدمات ثبت نام هیچ هزینه ای دریافت نمی گردد

7 استاندارد 5 چیست؟ این استاندارد دربرگیرندة مقررات مربوط به ساختار و شیوة نگارش استانداردهای ملی ایران است که باید در تدوین استانداردهای ملی ایران رعایت شود تا در نگارش و تدوین استانداردها از روشی ثابت و یكنواخت پیروی شود

. 8 نمی توانم پیشنهاد دهم ، کارتابل پیشنهاد برای من فعال نیست ؟ پس از بررسی مدارک شما توسط واحد تدوین و تایید صلاحیت شما ، کارتابل شما فعال خواهد گشت

. 9 پس از ثبت درخواست چگونه درخواست خود را رهگیری نمایم؟ پس از ورود به سامانه از منوی گردش کار اقدام نمایید

11 رمز عبور خود را فراموش کرده ام؟ از منوی فراموشی رمز عبور اقدام نمایید.

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/?101020/